Uniwersytet SWPS

Program studiów

Zajęcia z pracy zespołowej i mikrohistoryczne badania terenowe

Semestr I: Historie publiczne

Image is not available

Projekty interwencji w przestrzeni publicznej pod opieką ekspertów

Semestr II: Przestrzeń publiczna

Image is not available

Diagnozowanie trendów, programowanie kreatywne i przygotowanie prototypów sprzętowych

Semestr III: Projekty przyszłości

Image is not available

Planowanie i organizacja wydarzeń kulturalnych we współpracy z praktykami biznesu

Semestr IV: Kultura i biznes

Image is not available

Realizacja projektów edukacyjnych z pogranicza świata sztuki, nauki i biznesu

Semestr V: Nowa humanistyka

Image is not available

Spersonalizowane zajęcia fakultatywne, praktyki zawodowe i przygotowanie prac dyplomowych

Semestr VI: Dyplom

Image is not available
Slider

Program studiów w School of Ideas opiera się na pracy projektowej. Oznacza to, że główną metodą nauczania na studiach są praktyczne, intensywne działania w grupach zadaniowych nad określonym problemem.

Praca projektowa w School of Ideas

Każdy semestr ma swój obszar tematyczny, w obrębie którego studenci realizują projekty, nie tylko biorąc udział w zajęciach, lecz także samodzielnie pracując w laboratorium. Taki proces kształcenia sprawia, że zatarta zostaje granica między czasem nauki a wejściem na rynek pracy: studenci realizując projekty wspólnie z praktykami zmagają się z prawdziwymi wyzwaniami i uczą się działać w grupie – jako liderzy, koordynatorzy i członkowie interdyscyplinarnych zespołów.

Niezwykle istotne jest zdobywanie interdyscyplinarnej wiedzy na temat kultury – jej przejawów i zachodzących w niej zmian. Przede wszystkim studenci uczą się krytycznego podejścia do procesów kulturowych kształtujących współczesność. Wiedza z zakresu humanistyki to jedno, drugie to umiejętność uczenia się, w tym samodzielnego docierania do źródeł, ich krytycznej weryfikacji, analizy, wyciągania wniosków.

Zobacz program studiów:

studia w trybie stacjonarnym »


Pięć dni tygodnia podzielono na trzy dni zajęciowe i dwa dni poświęcone wyłącznie pracy projektowej. W programie znalazły się też „Studium Generale” – wykłady prowadzone przez wybitnych badaczy kultury i przemysłów kreatywnych, jak Wojciech Burszta, Wiesław Godzic, Dorota IlczukRoch Sulima – lektoraty oraz konwersatoria „Teksty kultury”, poświęcone filmowi, muzyce i literaturze. Strukturę studiów uzupełniają spotkania z ważnymi postaciami świata kultury i biznesu, a także fakultety z bogatej puli oferowanej przez Uniwersytet SWPS.

Studia w trybie stacjonarnym

W każdym semestrze zajęcia odbywają się przez 3 dni w tygodniu, w godzinach od ok. 8.00 do 16.00. Pozostałe 2 dni studenci przeznaczają na realizację autorskich projektów. Program studiów w semestrze I, II, III, IV i V obejmuje także 15 godzin wykładów eksperckich, zaplanowanych w różnych terminach (dokładne daty zostaną podane tuż po rozpoczęciu semestru). 

Jak wygląda przykładowy tydzień zajęć w School of Ideas?

Zajęcia w School of Ideas mają charakter zadaniowy i odwzorowują późniejsze środowisko pracy. Dzięki temu okres studiów jest nie tylko elementem nauki, ale przede wszystkim autentycznym początkiem późniejszej kariery zawodowej.

tryb stacjonarny

PN.

  • studium generale
  • moduły projektowe

WT.

  • laboratorium

ŚR.

  • moduły projektowe

CZW.

  • lektorat
  • teksty kultury
  • moduły projektowe

PT.

  • laboratorium

Semestr I: Historie publiczne

Semestr otwierają zajęcia wstępne – swoista „instrukcja obsługi” School of Ideas – oraz kursy poświęcone zarządzaniu pracą zespołową. Głównym tematem semestru są jednak „Historie publiczne”. Moduł ten obejmuje zagadnienia związane z teoretycznym, praktycznym i społecznym wymiarem prowadzenia badań mikrohistorycznych (ze szczególnym uwzględnieniem historii życia codziennego, przedmiotów, mody, obyczajów, trendów etc.). W czasie jego trwania, przy użyciu technologii cyfrowych, z wykorzystaniem badań terenowych oraz przy zaangażowaniu lokalnych społeczności, zrealizowany zostanie projekt dotyczący historii lokalnych. Studenci w grupach projektowych pracować będą nad stworzeniem archiwum cyfrowego dokumentującego prowadzone badania.

Moduł przeprowadzony zostanie w porozumieniu z instytucją partnerską i skupiać się będzie na kwestiach istotnych z punktu widzenia lokalnych społeczności. Znajomość historii najbliższego otoczenia jest podstawą identyfikacji z miejscem zamieszkania i może stanowić istotny czynnik wpływający na zaangażowanie lokalnej społeczności w działania na rzecz zmiany. Moduł będzie mieć charakter interwencji społecznej – studenci nauczą się, w jaki sposób należy wykorzystywać narzędzia humanistyczne do poprawy jakości życia społecznego i rozwiązywania istotnych problemów. Nauczą się również konstruktywnego wykorzystania wiedzy o przeszłości do kształtowania krytycznego zaangażowania obywatelskiego.

Historie publiczne | School of Ideas

Semestr II: Przestrzeń publiczna

Tematem pierwszego semestru jest czas (przeszły); w drugim zajmujemy się przestrzenią. Semestr „miejski”, bazując na zdobytych podczas pierwszego semestru umiejętnościach, uzupełni wiedzę studentów o obszar dynamicznie rozwijających się studiów miejskich oraz przemian przestrzeni publicznej w Polsce i na świecie. Po ukończeniu semestru studenci będą znać historię transformacji miast, rozumieć mechanizmy współczesnych polityk miejskich, a przede wszystkim zdobędą doświadczenie w realizacji projektów adresujących problemy związane z przestrzenią miasta.

Istotnym elementem semestru będą spotkania z ekspertami – praktykami na co dzień zajmującymi się działaniami w obszarze miejskim (m.in. tematyką zieleni w mieście, planowaniem przestrzennym, animacją i konsultacjami społecznymi). Podczas zajęć studenci zapoznają się z terminami smart city oraz service design, nauczą się analizować relacje między różnymi podmiotami wpływającymi na kształt miasta (mieszkańcami, urzędami, organizacjami pozarządowymi, biznesem) i wdrażać konkretne narzędzia konsultacyjne. Osią spajającą wszystkie te wątki będą prowadzone przez studentów badania przestrzeni miejskiej, umożliwiające zidentyfikowanie jej problemów i przygotowanie – we współpracy z partnerami instytucjonalnymi – prototypów projektów, mających pomóc w ich rozwiązaniu.

Przestrzeń publiczna | School of Ideas

Semestr III: Projektowanie przyszłości

Trzeci semestr poświęcony jest przyszłości – otwiera go intensywny warsztat z diagnozowania trendów, przechodzący później w prace nad scenariuszami oddziaływania na trendy obserwowane w kilku wybranych obszarach. Pomogą w tym przedstawiciele biznesu pokazujący, jak istotne dla rynkowego sukcesu są umiejętności przewidywania, czy wręcz projektowania przyszłości. Podobnie jak podczas innych semestrów, wykorzystane zostaną działania oparte na metodzie design thinking. Studenci poznają też inne, także nietypowe metodologie, jak np. „diegetyczne prototypy”, czyli podejście traktujące jako istotne elementy procesu projektowego analizę literatury i filmów science-fiction.

Wypracowane w ten sposób wizje „możliwych przyszłości” zyskają w drugiej części semestru materialny kształt podczas zajęć z dizajnu krytycznego i tworzenia projektów eksperymentujących z „funkcjonalnymi fikcjami”. W tym celu studenci „ubrudzą sobie ręce kodem”, eksplorując możliwości programowania kreatywnego (creative coding). Później kod przekują na atomy, tworząc obwody elektroniczne na zajęciach z przetwarzania namacalnego (physical computing). Processing i Arduino, czyli kod i sprzęt będą potraktowane jako materialna manifestacja procesów koncepcyjnych, a końcowym efektem semestru będą działające prototypy interaktywnych obiektów albo instalacji perswazyjnych. Zdobyte umiejętności mogą znaleźć później zastosowanie zarówno w sztuce, jak i w projektowaniu innowacyjnych produktów i usług.

Projektowanie przyszłości | School of Ideas

Semestr IV: Kultura i biznes

Semestr czwarty przygotowuje studentów do planowania i organizacji wydarzeń kulturalnych, na przykładzie festiwalu filmowego. Prowadzone działania dzielą się na trzy zasadnicze części, korespondujące z umiejętnościami niezbędnymi do przygotowania eventów, ale też pozwalające je potraktować jako rodzaj społecznej interwencji. Studenci zgłębią istotę relacji łączących kulturę ze sferą biznesu, instytucji i organizacji pozarządowych, nauczą się myślenia start-upowego oraz poznają sposoby promocji i komunikowania efektów działań projektowych. Po drugie, poznają metody badania publiczności oraz budowania identyfikacji wizualnej wydarzenia. Po trzecie wreszcie, zdobędą umiejętność krytycznej lektury oraz przygotowania recenzji i tekstu krytycznego.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych semestrów, istotnym elementem zajęć będą spotkania z praktykami – zarówno przedstawicielami branży kreatywnej i biznesu, jak i osobami pracującymi przy organizacji znaczących festiwali filmowych. Podzielą się one ze studentami swoimi doświadczeniami z zakresu m.in. finansowania i programowania festiwali, sieciowania czy współpracy z dystrybutorami. Zadaniem uczestników będzie zaprojektowanie i przeprowadzenie wydarzenia filmowego w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności, pozyskane kontakty i sieci współpracy.

Kultura i biznes | School of Ideas

Semestr V: Nowa humanistyka

Semestr piąty to laboratorium nowej humanistyki, której zadaniem jest podejmowanie ważnych aktualnych problemów, tradycyjnie wiązanych z odległymi humanistyce dziedzinami, jak np. nauki o życiu. Studenci dowiedzą się jak współcześnie, w interdyscyplinarnych zespołach badawczych, diagnozuje się codzienność, by znaleźć rozwiązania dla problemów istotnych społecznie, ale też rynkowo – podczas projektowania nowych strategii działania i kreowania usług. Z drugiej strony przeanalizowane zostaną taktyki „majsterkowania”, hackowania i rozbrajania gotowych rozwiązań, oferowanych jako rynkowe produkty, przez „użytkowników codzienności”. Te autorskie modyfikacje i zmiany, wprowadzane w codziennych praktykach, wskażą jak projektować nowe rozwiązania, atrakcyjne komunikaty, wydarzenia oraz strategie działania i uczenia się, aby były skuteczne, docierały do odbiorców i umożliwiały wdrożenie zmian.

Podczas zajęć studenci nauczą się, jak poprowadzić badania, stworzyć i wypromować interdyscyplinarny projekt edukacyjny lub popularyzatorski na pograniczu sztuki, humanistyki i nauk o życiu. Podobnie jak w pozostałych semestrach kluczowa będzie tu współpraca ze specjalistami i praktykami z instytucji partnerskich, między innymi warsztat w laboratorium biologicznym i spotkanie z biologiem molekularnym i biotechnologiem. Po zakończeniu semestru studenci będą mieli praktyczne doświadczenie w pracy w środowisku multiinstytucjonalnym, a równocześnie będą z powodzeniem przekładać zdobyte umiejętności i wiedzę na interdyscyplinarne i nowatorskie działania prospołeczne.

Nowa humanistyka | School of Ideas

Semestr VI: Pierwsze kroki w zawodzie

W odróżnieniu od poprzednich, ostatni semestr studiów nie posiada wspólnego dla wszystkich studentów, wiodącego tematu prowadzonych działań. Traktujemy go bowiem jako czas kończenia studiów, ale też etap pośredni między nauką w School of Ideas, a pracą zawodową. Dlatego szósty semestr jest okazją do konsultacji i uzupełnienia wiedzy podczas fakultetów, wybieranych z perspektywy planowanej ścieżki kariery. To także okres praktyk zawodowych, realizowanych w firmach i instytucjach współpracujących ze School of Ideas. Studenci mogą podczas nich rozwijać umiejętności z wybranych obszarów, ale też korzystać ze zdobytych w trakcie zajęć kontaktów z praktykami.

Indywidualne konsultacje, spersonalizowane zajęcia oraz praktyki zawodowe stanowią integralny element ostatniego etapu pracy w School of Ideas, jakim jest przygotowanie prac dyplomowych.

Pierwsze kroki w zawodzie | School of Ideas