Uniwersytet SWPS

Program studiów

Image is not available

Semestr I: historie publiczne

Zajęcia z pracy zespołowej i mikrohistoryczne badania terenowe

Image is not available

Semestr II: Przestrzeń publiczna

Projekty interwencji w przestrzeni publicznej pod opieką ekspertów

Image is not available

Semestr III: Projekty przyszłości

Diagnozowanie trendów, programowanie kreatywne i przygotowanie prototypów sprzętowych

Image is not available

Semestr IV: Kultura i biznes

Zajęcia z pracy zespołowej i mikrohistoryczne badania terenowe

Image is not available

Semestr V: Nowa humanistyka

Projekty interwencji w przestrzeni publicznej pod opieką ekspertów

Image is not available

Semestr VI: Dyplom

Diagnozowanie trendów, programowanie kreatywne i przygotowanie prototypów sprzętowych

Slider

Program studiów w School of Ideas opiera się na pracy projektowej. Oznacza to, że główną metodą nauczania na studiach są praktyczne, intensywne działania w grupach zadaniowych nad określonym problemem. Studenci/tki zdobywają także akademicką wiedzę dotyczącą kultury i rządzących nią mechanizmów.

Praca projektowa w School of Ideas

Każdy semestr ma swój obszar tematyczny, w obrębie którego studenci/tki realizują projekty, nie tylko biorąc udział w zajęciach, lecz także samodzielnie pracując w laboratorium. Taki proces kształcenia sprawia, że zatarta zostaje granica między czasem nauki a wejściem na rynek pracy. Studenci/tki realizując projekty, zmagają się z realnymi wyzwaniami i uczą działać w grupie – jako liderzy/ki, koordynatorzy/ki i członkowie/inie interdyscyplinarnych zespołów.

Wiedza humanistyczna

Studenci/tki zdobywają także interdyscyplinarną wiedzę akademicką dotyczącą kultury współczesnej. W kształceniu kładziemy nacisk na samodzielną naukę, umiejętność docierania do wiarygodnych i przydatnych źródeł informacji w krótkim czasie, ich selekcję i analizę oraz wyciąganie wniosków.

Zobacz program studiów:

studia w trybie stacjonarnym »


Pięć dni tygodnia podzielono na trzy dni zajęciowe i dwa dni poświęcone wyłącznie pracy projektowej. W programie znalazły się też „Studium Generale” – wykłady prowadzone przez wybitnych/e badaczy/ki kultury i przemysłów kreatywnych, jak Wojciech Burszta, Wiesław Godzic, Dorota IlczukRoch Sulima – lektoraty oraz konwersatoria „Teksty kultury”, poświęcone filmowi, muzyce i literaturze. Strukturę studiów uzupełniają spotkania z ważnymi postaciami świata kultury i biznesu, a także fakultety z bogatej puli oferowanej przez Uniwersytet SWPS.

Zajęcia odbywają się w warszawskiej siedzibie uczelni, w specjalnie zaaranżowanej sali, oddanej do użytku wyłącznie studentom/tkom School of Ideas. Studenci/tki często uczestniczą w spotkaniach i wizytach studyjnych w najważniejszych instytucjach kultury, wśród nich są m.in.

 • Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
 • Kino Iluzjon
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Muzeum Etnograficzne
 • Muzeum Warszawy
 • POLIN. Muzeum Historii Żydów Polskich
 • Żydowski Instytut Historyczny
 • Muzeum Czar PRL
 • Muzeum Historii Polski
 • Centrum Kreatywności

soi sala

soi sala 2

previous arrow
next arrow
Slider

Studia w trybie stacjonarnym

W każdym semestrze zajęcia odbywają się przez 3 dni w tygodniu, w godzinach od ok. 8.00 do 16.00. Pozostałe 2 dni studenci/tki przeznaczają na realizację autorskich projektów. Program studiów w semestrze I, II, III, IV i V obejmuje także 15 godzin wykładów eksperckich, zaplanowanych w różnych terminach (dokładne daty zostaną podane tuż po rozpoczęciu semestru). 

Tak skonstruowany program zajęć umożliwia połączenie studiów z pracą zawodową.

Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS

School of Ideas jest częścią Uniwersytetu SWPS – pierwszego niepublicznego uniwersytetu w Polsce. To oznacza, że absolwenci/tki SoI otrzymują dyplom ukończenia studiów kulturoznawczych o specjalności Projektowanie innowacji na Uniwersytecie SWPS.

Jak wygląda przykładowy tydzień zajęć w School of Ideas?

Zajęcia w School of Ideas mają charakter zadaniowy i odwzorowują późniejsze środowisko pracy. Dzięki temu okres studiów jest nie tylko elementem nauki, ale przede wszystkim autentycznym początkiem późniejszej kariery zawodowej. Brak zajęć we wtorki i piątki pozwala skupić się na realizacji projektów bądź pracy zawodowej.

tryb stacjonarny

PN.

 • studium generale
 • moduły projektowe

WT.

 • brak zajęć
 • laboratorium
 • praca własna nad projektem

ŚR.

 • moduły projektowe

CZW.

 • lektorat
 • teksty kultury
 • moduły projektowe

PT.

 • brak zajęć
 • laboratorium
 • praca własna nad projektem

Semestr I: Historie publiczne

Semestr otwierają zajęcia wstępne – swoista „instrukcja obsługi” School of Ideas – oraz kursy poświęcone zarządzaniu pracą zespołową. Głównym tematem semestru są jednak „Historie publiczne”. Moduł ten obejmuje zagadnienia związane z teoretycznym, praktycznym i społecznym wymiarem prowadzenia badań mikrohistorycznych (ze szczególnym uwzględnieniem historii życia codziennego, przedmiotów, mody, obyczajów, trendów etc.). W czasie jego trwania, przy użyciu technologii cyfrowych, z wykorzystaniem badań terenowych oraz przy zaangażowaniu lokalnych społeczności, zrealizowany zostanie projekt dotyczący historii lokalnych. Studenci/tki w grupach projektowych pracować będą nad stworzeniem archiwum cyfrowego dokumentującego prowadzone badania.

Moduł przeprowadzony zostanie w porozumieniu z instytucją partnerską i skupiać się będzie na kwestiach istotnych z punktu widzenia lokalnych społeczności. Znajomość historii najbliższego otoczenia jest podstawą identyfikacji z miejscem zamieszkania i może stanowić istotny czynnik wpływający na zaangażowanie lokalnej społeczności w działania na rzecz zmiany. Moduł będzie mieć charakter interwencji społecznej – studenci/tki nauczą się, w jaki sposób należy wykorzystywać narzędzia humanistyczne do poprawy jakości życia społecznego i rozwiązywania istotnych problemów. Dowiedzą się, jak konstruktywnie wykorzystywać wiedzę o przeszłości do kształtowania krytycznego zaangażowania obywatelskiego.

Historie publiczne | School of Ideas

Semestr II: Przestrzeń publiczna

Tematem pierwszego semestru jest czas (przeszły); w drugim zajmujemy się przestrzenią. Podczas semestru miejskiego studenci/tki zdobywają wiedzę z obszaru dynamicznie rozwijających się studiów miejskich oraz przemian przestrzeni publicznej w Polsce i na świecie. Poznają historię transformacji miast, analizują mechanizmy współczesnych polityk miejskich, a przede wszystkim zdobywają doświadczenie w realizacji projektów rozwiązujących problemy w przestrzeni miasta.

Istotnym elementem semestru są spotkania z ekspertami/kami – praktykami/czkami na co dzień zajmującymi się działaniami w obszarze miejskim (m.in. tematyką zieleni w mieście, planowaniem przestrzennym, animacją i konsultacjami społecznymi). Podczas zajęć studenci/tki zapoznają się z terminami smart city oraz service design, uczą się analizować relacje między różnymi podmiotami wpływającymi na kształt miasta (mieszkańcami, urzędami, organizacjami pozarządowymi, biznesem) i wdrażać konkretne narzędzia konsultacyjne. Osią spajającą wszystkie te wątki są prowadzone przez studentów badania przestrzeni miejskiej, umożliwiające zidentyfikowanie jej problemów i przygotowanie – we współpracy z partnerami instytucjonalnymi – prototypów projektów, mających pomóc w ich rozwiązaniu.

Przestrzeń publiczna | School of Ideas

Semestr III: Projektowanie przyszłości

Trzeci semestr poświęcony jest przyszłości. Otwiera go intensywny warsztat z diagnozowania trendów. Potem studenci pracują nad scenariuszami oddziaływania na trendy obserwowane w kilku wybranych obszarach, w czym pomagają im przedstawiciele/ki biznesu, którzy pokazują, jak ważne dla rynkowego sukcesu są umiejętności przewidywania czy wręcz projektowania przyszłości. Podobnie jak podczas innych semestrów, studenci wykorzystują w pracy metodę design thinking. Poznają też inne, nowatorskie metodologie, jak np. „diegetyczne prototypy”. To podejście, które uwzględnia w procesie projektowym analizę literatury i filmów science-fiction.

Wypracowane w ten sposób wizje „możliwych przyszłości” zyskają w drugiej części semestru materialny kształt podczas zajęć z dizajnu krytycznego i tworzenia projektów eksperymentujących z „funkcjonalnymi fikcjami”. W tym celu studenci „ubrudzą sobie ręce kodem”, eksplorując możliwości programowania kreatywnego (creative coding). Później kod przekują na atomy, tworząc obwody elektroniczne na zajęciach z przetwarzania namacalnego (physical computing). Processing i Arduino, czyli kod i sprzęt będą potraktowane jako materialna manifestacja procesów koncepcyjnych, a końcowym efektem semestru będą działające prototypy interaktywnych obiektów albo instalacji perswazyjnych. Zdobyte umiejętności mogą znaleźć później zastosowanie zarówno w sztuce, jak i w projektowaniu innowacyjnych produktów i usług.

Projektowanie przyszłości | School of Ideas

Semestr IV: Kultura i biznes

Semestr czwarty przygotowuje studentów/tki do planowania i organizacji wydarzeń kulturalnych – na przykładzie festiwalu filmowego. Prowadzone działania dzielą się na trzy zasadnicze części, korespondujące z umiejętnościami niezbędnymi do przygotowania eventów, ale też pozwalające je potraktować jako rodzaj społecznej interwencji. Po pierwsze, studenci/tki zgłębiają istotę relacji łączących kulturę ze sferą biznesu, instytucji i organizacji pozarządowych, uczą się myślenia start-upowego oraz poznają sposoby promocji i komunikowania efektów działań projektowych. Po drugie, poznają metody badania publiczności oraz budowania identyfikacji wizualnej wydarzenia. Po trzecie wreszcie, zdobywają umiejętność krytycznej lektury oraz przygotowania recenzji i tekstu krytycznego.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych semestrów, istotnym elementem zajęć są spotkania z praktykami/czkami – zarówno przedstawicielami/kami branży kreatywnej i biznesu, jak i osobami pracującymi przy organizacji znaczących festiwali filmowych. Podzielą się oni ze studentami/kami swoimi doświadczeniami z zakresu m.in. finansowania i programowania festiwali, sieciowania (networkingu) czy współpracy z dystrybutorami. Zadaniem uczestników i uczestniczek będzie zaprojektowanie i przeprowadzenie wydarzenia filmowego. W realizacji projektu mają pomóc zdobyta wiedza i umiejętności, pozyskane kontakty i zbudowana sieć współpracy.

Kultura i biznes | School of Ideas

Semestr V: Nowa humanistyka

Semestr piąty to laboratorium nowej humanistyki. Jej misją jest podejmowanie ważnych, aktualnych problemów, tradycyjnie wiązanych z dziedzinami odległymi humanistyce, jak np. nauki o życiu. Studenci/tki dowiadują się, jak współcześnie, w interdyscyplinarnych zespołach badawczych, diagnozuje się codzienność. Poznają sposoby rozwiązywania problemów istotnych społecznie oraz rynkowo – podczas projektowania nowych strategii działania i kreowania usług. Zaznajamiają się z taktykami „majsterkowania”, hackowania i rozbrajania gotowych rozwiązań, oferowanych jako rynkowe produkty przez użytkowników codzienności. Te autorskie modyfikacje i zmiany, wprowadzane w codziennych praktykach, wskażą, jak projektować nowe rozwiązania, atrakcyjne komunikaty, wydarzenia oraz strategie działania i uczenia się, aby były skuteczne, docierały do odbiorców i umożliwiały wdrożenie zmian.

Podczas zajęć studenci/tki uczą się, jak prowadzić badania, stworzyć i wypromować interdyscyplinarny projekt edukacyjny lub popularyzatorski na pograniczu sztuki, humanistyki i nauk o życiu. Podobnie jak w pozostałych semestrach, kluczowa jest tu współpraca ze specjalistami i praktykami z instytucji partnerskich, między innymi warsztat w laboratorium biologicznym i spotkanie z biologiem molekularnym i biotechnologiem. Po zakończeniu semestru studenci będą mogli wykazać się praktycznym doświadczeniem w pracy w środowisku multiinstytucjonalnym. Zdobyte umiejętności i wiedzę z powodzeniem przełożą na interdyscyplinarne i nowatorskie działania prospołeczne.

Nowa humanistyka | School of Ideas

Semestr VI: Pierwsze kroki w zawodzie

W odróżnieniu od poprzednich, ostatni semestr studiów nie posiada wspólnego dla wszystkich studentów/tek, wiodącego tematu prowadzonych zajęć. Traktujemy go bowiem jako czas kończenia studiów, ale też etap pośredni między nauką w School of Ideas a pracą zawodową. Szósty semestr jest okazją do konsultacji i uzupełnienia wiedzy podczas fakultetów, wybieranych z perspektywy planowanej ścieżki kariery.

To także okres praktyk zawodowych, realizowanych w firmach i instytucjach współpracujących ze School of Ideas. Studenci/tki mogą podczas nich rozwijać umiejętności z wybranych obszarów, ale też korzystać ze zdobytych w trakcie zajęć kontaktów z praktykami/czkami.

Indywidualne konsultacje, spersonalizowane zajęcia oraz praktyki zawodowe stanowią integralny element ostatniego etapu pracy w School of Ideas, jakim jest przygotowanie prac dyplomowych.

Pierwsze kroki w zawodzie | School of Ideas