Uniwersytet SWPS

Program studiów

Image is not available

Semestr I: historie publiczne

Zajęcia wprowadzające do humanistyki, pracy zespołowej, metody design thinking i mikrohistoryczne badania projektowe

Image is not available

Semestr II: Przestrzeń publiczna

Projektowanie interwencji w przestrzeni publicznej pod opieką ekspertów/ek

Image is not available

Semestr III: Projekty przyszłości

Diagnozowanie trendów, programowanie kreatywne i tworzenie prototypów sprzętowych

Image is not available

Semestr IV: Kultura i biznes

Planowanie i organizacja wydarzeń kulturalnych we współpracy z praktykami/czkami biznesu

Image is not available

Semestr V: Nowa humanistyka

Realizacja projektów popularyzatorskich z pogranicza świata sztuki, nauki i biznesu, rozpoczęcie praktyk zawodowych

Image is not available

Semestr VI: Dyplom

Zajęcia fakultatywne, kontynuacja praktyk, finalizowanie portfolio projektów i przygotowanie prac dyplomowych

Slider

Program studiów w School of Ideas wykorzystuje model pracy projektowej. Oznacza to, że oprócz zdobywania pogłębionej wiedzy akademickiej dotyczącej kultury i rządzących nią mechanizmów, studenci/tki podejmują praktyczne, intensywne działania w grupach nad określonym problemem.

Praca projektowa w School of Ideas

Każdy semestr ma swój obszar tematyczny, w obrębie którego studenci/tki realizują projekty. Wiedzę zdobywają podczas zajęć oraz pracy własnej. Taki proces kształcenia sprawia, że studia stają się praktycznym czasem kształcenia umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Podczas pracy projektowej studenci/tki zmagają się z realnymi wyzwaniami i uczą się działać w grupie – jako liderzy/ki, koordynatorzy/ki i członkowie/inie interdyscyplinarnych zespołów.

Wiedza humanistyczna

Studenci/tki zdobywają także interdyscyplinarną wiedzę akademicką z zakresu kultury współczesnej, antropologii codzienności, socjologii miasta, ekonomiki kultury oraz prawnych uwarunkowań dotyczących przestrzeni publicznej. W kształceniu kładziemy nacisk na samodzielną naukę, umiejętność docierania do wiarygodnych i przydatnych źródeł informacji w krótkim czasie, ich selekcję i analizę oraz wyciąganie wniosków.

Zobacz program studiów:

studia w trybie stacjonarnym »


W programie znalazły się wykłady prowadzone przez wybitnych/e badaczy/ki kultury i przemysłów kreatywnych, jak Wojciech Burszta, Wiesław Godzic, Dorota IlczukMariusz Czubaj, konwersatoria poświęcone filmowi, muzyce i literaturze oraz lektoraty. Strukturę studiów uzupełniają spotkania z postaciami świata kultury i biznesu, a także fakultety z oferty Uniwersytetu SWPS.

Zajęcia odbywają się w warszawskiej siedzibie uczelni. Studenci dysponują specjalnie zaaranżowaną salą, która jest przeznaczona tylko do użytku School of Ideas. Studenci/tki często uczestniczą w spotkaniach i wizytach studyjnych w najważniejszych instytucjach kultury, wśród nich są m.in.

  • Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
  • Kino Iluzjon
  • Muzeum Narodowe w Warszawie
  • Muzeum Etnograficzne
  • Muzeum Warszawy
  • POLIN. Muzeum Historii Żydów Polskich
  • Żydowski Instytut Historyczny
  • Muzeum Czar PRL
  • Muzeum Historii Polski
  • Centrum Kreatywności

soi sala

soi sala 2

previous arrow
next arrow
Slider

Studia w trybie stacjonarnym

Zajęcia odbywają się 3-4 dni w tygodniu, dzieki czemu studenci mają wiecej czasu na działania projektowe. Tak skonstruowany plan zajęć ułatwia także łączenie studiow z pracą zawodową. Program studiów w semestrze I, II, III i IV obejmuje także 15 godzin wykładów eksperckich, zaplanowanych w różnych terminach (dokładne daty zostaną podane tuż po rozpoczęciu semestru).

Jesteśmy częścią Uniwersytetu SWPS

School of Ideas jest częścią Uniwersytetu SWPS – pierwszego niepublicznego uniwersytetu w Polsce. To oznacza, że absolwenci/tki SoI otrzymują dyplom ukończenia studiów kulturoznawczych o specjalności Projektowanie innowacji na Uniwersytecie SWPS.

Semestr I: Historie publiczne

Semestr pierwszy jest swego rodzaju „instrukcją obsługi” School of Ideas. Studenci/tki uczęszczają na zajęcia wprowadzające do szeroko pojętej humanistyki, a także kursy poświęcone metodologii badań czy zarządzaniu pracą zespołową. Głównym tematem semestru są jednak „Historie publiczne”. Moduł ten obejmuje zagadnienia związane z teoretycznym, praktycznym i społecznym wymiarem prowadzenia badań mikrohistorycznych (ze szczególnym uwzględnieniem historii życia codziennego, przedmiotów, mody, obyczajów czy trendów).

Moduł prowadzony jest w porozumieniu z instytucją partnerską i skupia się na kwestiach istotnych z punktu widzenia lokalnych tożsamości. Znajomość historii, na przykład najbliższego otoczenia, jest podstawą identyfikacji z miejscem zamieszkania i może stanowić istotny czynnik wpływający na rzecz zmiany społecznej. Moduł ma charakter interwencji społecznej - studenci/tki uczą się, w jaki sposób należy wykorzystywać narzędzia humanistyczne do poprawy jakości życia społecznego i rozwiązywania istotnych problemów. Dowiadują się, jak konstruktywnie wykorzystywać wiedzę o przeszłości do kształtowania krytycznego zaangażowania obywatelskiego. Przy użyciu technologii cyfrowych, z wykorzystaniem poznanych metod badawczych, niekiedy również przy zaangażowaniu lokalnych społeczności, realizują projekt dotyczący badań nad przeszłością (wpisujący się w problematykę historii lokalnych, historii publicznych itp.). Praca nad różnorodnymi zadaniami wymagającymi interwencyjnego sposobu myślenia o historii i przeszłości odbywa się w grupach projektowych.

Historie publiczne | School of Ideas

Semestr II: Przestrzeń publiczna

Tematem pierwszego semestru jest czas (przeszły); w drugim zajmujemy się przestrzenią. Podczas semestru miejskiego studenci/tki zdobywają wiedzę z obszaru dynamicznie rozwijających się studiów miejskich oraz przemian przestrzeni publicznej w Polsce i na świecie. Poznają historię transformacji miast, analizują mechanizmy współczesnych polityk miejskich, a przede wszystkim zdobywają doświadczenie w realizacji projektów rozwiązujących problemy w przestrzeni miasta.

Istotnym elementem semestru są spotkania z ekspertami/kami – praktykami/czkami na co dzień zajmującymi się działaniami w obszarze miejskim (m.in. tematyką zieleni w mieście, planowaniem przestrzennym, animacją i konsultacjami społecznymi). Podczas zajęć studenci/tki zapoznają się z terminami smart city oraz service design, uczą się analizować relacje między różnymi podmiotami wpływającymi na kształt miasta (mieszkańcami, urzędami, organizacjami pozarządowymi, biznesem) i wdrażać konkretne narzędzia konsultacyjne. Osią spajającą wszystkie te wątki są prowadzone przez studentów badania przestrzeni miejskiej, umożliwiające zidentyfikowanie jej problemów i przygotowanie – we współpracy z partnerami instytucjonalnymi – prototypów projektów, mających pomóc w ich rozwiązaniu.

Przestrzeń publiczna | School of Ideas

Semestr III: Projektowanie przyszłości

Trzeci semestr poświęcony jest przyszłości. Otwiera go intensywny warsztat z diagnozowania trendów. Potem studenci pracują nad scenariuszami oddziaływania na trendy obserwowane w kilku wybranych obszarach, w czym pomagają im przedstawiciele/ki biznesu, którzy pokazują, jak ważne dla rynkowego sukcesu są umiejętności przewidywania czy wręcz projektowania przyszłości. Podobnie jak podczas innych semestrów, studenci wykorzystują w pracy metodę design thinking. Poznają też inne, nowatorskie metodologie, jak np. „diegetyczne prototypy”. To podejście, które uwzględnia w procesie projektowym analizę literatury i filmów science-fiction.

Wypracowane w ten sposób wizje „możliwych przyszłości” zyskają w drugiej części semestru materialny kształt podczas zajęć z dizajnu krytycznego i tworzenia projektów eksperymentujących z „funkcjonalnymi fikcjami”. W tym celu studenci „ubrudzą sobie ręce kodem”, eksplorując możliwości programowania kreatywnego (creative coding). Później kod przekują na atomy, tworząc obwody elektroniczne na zajęciach z przetwarzania namacalnego (physical computing). Processing i Arduino, czyli kod i sprzęt będą potraktowane jako materialna manifestacja procesów koncepcyjnych, a końcowym efektem semestru będą działające prototypy interaktywnych obiektów albo instalacji perswazyjnych. Zdobyte umiejętności mogą znaleźć później zastosowanie zarówno w sztuce, jak i w projektowaniu innowacyjnych produktów i usług.

Projektowanie przyszłości | School of Ideas

Semestr IV: Kultura i biznes

Semestr czwarty przygotowuje studentów/tki do planowania i organizacji wydarzeń kulturalnych – na przykładzie festiwalu filmowego. Prowadzone działania dzielą się na trzy zasadnicze części, korespondujące z umiejętnościami niezbędnymi do przygotowania eventów, ale też pozwalające je potraktować jako rodzaj społecznej interwencji. Po pierwsze, studenci/tki zgłębiają istotę relacji łączących kulturę ze sferą biznesu, instytucji i organizacji pozarządowych. Po drugie, poznają główne zadania związane z organizacją wydarzenia filmowego, w tym metody badania publiczności. Po trzecie wreszcie, zdobywają umiejętność krytycznej lektury filmu oraz przygotowania recenzji i tekstu krytycznego.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych semestrów, istotnym elementem zajęć są spotkania z praktykami/czkami – zarówno przedstawicielami/kami branży kreatywnej i biznesu, jak i osobami pracującymi przy organizacji wydarzeń filmowych. Podzielą się oni swoimi doświadczeniami. Zadaniem studentów/ek będzie przygotowanie projektu związanego z organizacją wydarzenia filmowego. Instytucją partnerską jest Transatlantyk Festival.

transatlantyk festival

Kultura i biznes | School of Ideas

Semestr V: Nowa humanistyka

Semestr piąty to laboratorium nowej humanistyki. Jej misją jest podejmowanie ważnych, aktualnych problemów, tradycyjnie wiązanych z dziedzinami odległymi humanistyce, jak np. nauki o życiu. Studenci/tki dowiadują się, jak współcześnie, w interdyscyplinarnych zespołach badawczych, diagnozuje się codzienność. Poznają sposoby rozwiązywania problemów istotnych społecznie oraz rynkowo – podczas projektowania nowych strategii działania i kreowania usług. Dowiadują się, jak projektować rozwiązania, które uwzględniają realne potrzeby; jak tworzyć atrakcyjne komunikaty, wydarzenia oraz strategie działania i uczenia się, aby były skuteczne, docierały do odbiorców i umożliwiały wdrożenie zmian.

Podczas zajęć studenci/tki uczą się, jak prowadzić badania, stworzyć i wypromować interdyscyplinarny projekt edukacyjny lub popularyzatorski na pograniczu sztuki, humanistyki i nauk o życiu. Podobnie jak w pozostałych semestrach, kluczowa jest tu współpraca ze specjalistami i praktykami z instytucji partnerskich. Po zakończeniu semestru studenci będą mogli wykazać się praktycznym doświadczeniem w pracy w środowisku multiinstytucjonalnym. Zdobyte umiejętności i wiedzę z powodzeniem przełożą na interdyscyplinarne i nowatorskie działania prospołeczne.

Nowa humanistyka | School of Ideas

Semestr VI: Pierwsze kroki w zawodzie

Na szóstym semstrze, w odróżnieniu od poprzednich, nie ma wiodącego tematu prowadzonych zajęć, wspólnego dla wszystkich studentów/tek. Jest to czas kończenia studiów, okazja do konsultacji i uzupełnienia wiedzy podczas fakultetów wybieranych z oferty Uniwersytetu SWPS. To także etap pośredni między nauką w School of Ideas a pracą zawodową – okres praktyk zawodowych, realizowanych w firmach i instytucjach zewnętrznych. Studenci/tki mogą podczas nich rozwijać umiejętności z wybranych obszarów, ale też korzystać ze zdobytych w trakcie zajęć kontaktów z praktykami/czkami.

Konsultacje, spersonalizowane zajęcia oraz praktyki zawodowe stanowią integralny element ostatniego etapu pracy w School of Ideas, jakim jest przygotowanie prac dyplomowych.

Pierwsze kroki w zawodzie | School of Ideas