School of Ideas

Uniwersytet SWPS

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

Opłatę należy uiścić na konto uczelni.
91 1750 1312 1330 0000 0005 3028 Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

Absolwenci studiów wyższych Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna:
- jest bezzwrotna w przypadku decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
- jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów oraz w przypadku rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną,
- jest zwracana z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł w przypadku wydania przez komisję rekrutacyjną decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

 

Czesne za rok studiów 2017-2018
10 rat 945 zł
2 raty 4680 zł
1 rata 9000 zł

 

 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • Uniwersytet SWPS w Warszawie
  ul. Chodakowska 19/31
  Pokój: hol główny, parter
 • Godziny pracy (do końca września):
  poniedziałek - piątek - 8.00 - 20.00
  sobota 10.00 - 14.00

1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy »

2. Skompletuj następujące dokumenty:
- kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
- 1 podpisane zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
- kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
- potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej

3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji. Jeżeli wysyłasz dokumenty pocztą lub składa je za ciebie ktoś inny, wydrukuj dodatkowo z formularza rekrutacyjnego:
- ankietę osobową
- umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
- załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)

4. Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym na drugi dzień roboczy. Otrzymasz ją także pocztą na wskazany przez siebie adres.

Ze względu na dominujący w trakcie studiów warsztatowy charakter pracy, nabór do School of Ideas ograniczony jest do maksimum 30 osób.

pdf ico Zasady rekrutacji

pdf ico Wymagane dokumenty

pdf ico Wzór umowy