School of Ideas

Uniwersytet SWPS

 

Czesne za rok studiów 2018-2019
10 rat 975 zł
2 raty 4805 zł
1 rata 9200 zł

 

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł* należy uiścić na konto uczelni.

91 1750 1312 1330 0000 0005 3028
Przy wpłacie należy podać IMIĘ, NAZWISKO i KIERUNEK STUDIÓW.

*Absolwenci studiów wyższych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej), Collegium Da Vinci (Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa) i Liceum Da Vinci zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna z wyjątkiem sytuacji, w których:

 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia przed rozpatrzeniem jego kandydatury przez Dziekana lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną;
 • kandydat zrezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia przed planowaną kwalifikacją lub weryfikacją poziomu znajomości języka;
 • kierunek studiów, na który ubiegał się kandydat, nie został uruchomiony (z wyłączeniem sytuacji kiedy kandydat zdecyduje się na inny kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS).
 • 22 517 96 11, 22 517 96 35
 • rekrutacja@swps.edu.pl
 • Uniwersytet SWPS w Warszawie
  ul. Chodakowska 19/31
  Pokój: hol główny, parter
 • Godziny pracy (do połowy kwietnia):
  poniedziałek - piątek - 8.00-16.00


1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy »

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 • ankietę osobową
 • umowę o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)
 • załączniki do umowy (2 egzemplarze – podpisy na każdej stronie)

3. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.

Niezależnie od tego czy dokumenty zostaną złożone osobiście czy nie, kandydat zobowiązany jest do podpisania własnoręcznie umowy, załączników oraz ankiety. Pełnomocnik może podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia wyższe wraz z załącznikiem i ankietę osobową wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie.

4. Odbierz informację o przyjęciu na studia.

Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na twoim koncie rekrutacyjnym.

Ze względu na dominujący w trakcie studiów warsztatowy charakter pracy, nabór do School of Ideas ograniczony jest do maksimum 30 osób.

pdf ico Zasady rekrutacji

pdf ico Wymagane dokumenty

pdf ico Wzór umowy