Uniwersytet SWPS

Profil Absolwenta/tki

Image is not available

Tworzymy nie tylko wartościowe innowacje, lecz przede wszystkim generację innowatorów/ek, gotowych sprostać wyzwaniom współczesnego świata. Nasi absolwenci projektują rozwiązania dla kultury, życia społecznego, biznesu i przestrzeni publicznej.

Slider

Absolwent/ka otrzymuje dyplom ukończenia studiów kulturoznawczych o specjalności Projektowanie innowacji na Uniwersytecie SWPS. Wraz z dyplomem absolwent/ka otrzyma również certyfikat ukończenia School of Ideas oraz poświadczone portfolio projektów zrealizowanych w czasie studiów.

Umiejętności praktyczne

Absolwent/ka SOI to projektant/ka innowacji społecznych, potrafiący/a pracować w interdyscyplinarnych zespołach. Szybko odnajduje się w nowym środowisku pracy i dołącza do pracy istniejącego zespołu. Potrafi biegle zdiagnozować własne możliwości, umiejętności i obszary wymagające pracy, co w konsekwencji przyczynia się do pewnego kierowania ścieżką zawodową. Posiada także profesjonalne portfolio projektów zrealizowanych podczas studiów.

Studia przygotowują nie tylko do zawodów, które już istnieją, lecz także do tych, które dopiero powstaną. Kształcimy specjalistów/ki zdolnych do diagnozowania rzeczywistości, wyciągania wniosków i adoptowania się do zachodzących zmian.

Studia pozwalają zdobyć umiejętności, które – jak wynika z badań – są obecnie najbardziej pożądane na rynku pracy, to m.in. praca zespołowa, kompetencje miękkie, zarządzanie zmianą.

Wybrane umiejętności praktyczne:

– zarządzanie projektami (project management)

– stosowanie metody design thinking (myślenie projektowe)

– zarządzanie zespołem

– stosowanie wybranych metodyk pracy projektowej w celu sprawnej organizacji pracy, realizacji i ewaluacji projektu

– prawidłowa ocena sytuacji, stawianie właściwych pytań, diagnozowanie i przewidywanie problemów

– stosowanie metodologii analizy strategicznej i prognozowania przyszłości

– kreatywne kodowanie

– tworzenie elektronicznych prototypów z użyciem platformy Arduino

– stosowanie wybranych aplikacji zarządzania projektem

– kompleksowa organizacja wydarzeń kulturalnych

– pracowanie w interdyscyplinarnym środowisku

– prowadzenie researchów i kwerend

– stosowanie interdyscyplinarnych źródeł w procesie rozwiązywania problemu

Jak będzie wyglądało Twoje portfolio?

Image not available
Slider

Wiedza

Absolwent/ka dysponuje wiedzą o człowieku, kulturze i społeczeństwie, m.in. z zakresu kulturoznawstwa, socjologii, medioznawstwa, psychologii, antropologii kultury oraz innych dyscyplin. Orientuje się również w kluczowych zagadnieniach z zakresu ekonomiki kultury, relacjach na styku biznesu i kultury, biznesu i społeczeństwa oraz podstawowych instytucjonalnych, finansowych i prawnych uwarunkowaniach tzw. sektora kultury.

Przede wszystkim potrafi wykorzystać tę wiedzę przy rozwiązywaniu problemów oraz projektowaniu modeli i prototypów działań, usług i produktów. Umie zdiagnozować zastaną sytuację, prowadząc badania przy użyciu odpowiednio dobranej metodologii. W sposób kompetentny przewiduje trendy, wspierając tym samym innowacyjne projekty będące odpowiedzią na faktyczne potrzeby rynku.

Korzysta z procesów projektowych i badań jako narzędzi do kreatywnego wypracowywania rozwiązań. Tworzy innowacyjne prototypy i wdraża je w życie. Wie, jak zorganizować i wydajnie uzupełnić pracę interdyscyplinarnych zespołów, by osiągnąć pożądany wynik. Potrafi wyciągać wnioski na każdym etapie realizowanego projektu.

Absolwent/ka dysponuje wiedzą o człowieku, kulturze i społeczeństwie, m.in. z zakresu kulturoznawstwa, socjologii, medioznawstwa, psychologii, antropologii kultury oraz innych dyscyplin. Orientuje się również w kluczowych zagadnieniach z zakresu ekonomiki kultury, relacjach na styku biznesu i kultury, biznesu i społeczeństwa oraz podstawowych instytucjonalnych, finansowych i prawnych uwarunkowaniach tzw. sektora kultury.

Przede wszystkim potrafi wykorzystać tę wiedzę przy rozwiązywaniu problemów oraz projektowaniu modeli i prototypów działań, usług i produktów. Umie zdiagnozować zastaną sytuację, prowadząc badania przy użyciu odpowiednio dobranej metodologii. W sposób kompetentny przewiduje trendy, wspierając tym samym innowacyjne projekty będące odpowiedzią na faktyczne potrzeby rynku.

Korzysta z procesów projektowych i badań jako narzędzi do kreatywnego wypracowywania rozwiązań. Tworzy innowacyjne prototypy i wdraża je w życie. Wie, jak zorganizować i wydajnie uzupełnić pracę interdyscyplinarnych zespołów, by osiągnąć pożądany wynik. Potrafi wyciągać wnioski na każdym etapie realizowanego projektu.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu School of Ideas można podjąć pracę jako: project manager, product manager, event manager, samodzielny koordynator projektów w NGO i instytucjach publicznych, projektant produktów, usług i rozwiązań (product design), analityk i projektant rozwiązań, projektant user experience i customer experience, badacz rynku usług, manager CSR, brand manager, analityk w działach strategii oraz badań i rozwoju, konsultant biznesowy, organizator eventów i wydarzeń kulturalnych, specjalista w branży MICE, animator kultury, koordynator projektów kulturalnych.

Po ukończeniu School of Ideas można podjąć pracę jako:

– badacz/ka rynku usług
– manager/ka CSR
– brand manager/ka

– analityk/czka w działach strategii oraz badań i rozwoju
– konsultant/ka biznesowy
– organizator/ka eventów i wydarzeń kulturalnych

– specjalista/ka w branży MICE
– animator/ka kultury
– koordynator/ka projektów kulturalnych

– project manager/ka
– product manager/ka
– event manager/ka

– analityk/czka i projektant/ka rozwiązań
– samodzielny/a koordynator/ka projektów w NGO i instytucjach publicznych

– projektant/ka user experience i customer experience
– projektant/ka produktów, usług i rozwiązań (product design)

Kompetencje

Nasz absolwent to aktywny twórca zmian, osoba z potencjałem do wywierania wpływu na swoje otoczenie społeczne i biznesowe, umiejętnie diagnozująca potrzeby i skutecznie poszukująca właściwych rozwiązań. Jest świadomy swoich możliwości i ograniczeń (testy predyspozycji w I i VI semestrze), potrafi pracować w grupie – jako lider, koordynator, członek interdyscyplinarnych zespołów. Buduje grupy zadaniowe i potrafi mediować między sferą kultury, społeczeństwa i biznesu.

Modelowy/a absolwent/ka to aktywny/a twórca/czyni zmian, osoba z potencjałem do wywierania wpływu na swoje otoczenie społeczne i zawodowe, umiejętnie diagnozująca potrzeby i skutecznie poszukująca właściwych rozwiązań. To człowiek świadomy swoich możliwości i ograniczeń, potrafiący pracować w grupie – jako lider/ka, koordynator/ka, członek/ini interdyscyplinarnych zespołów. To osoba potrafiąca budować grupy zadaniowe i mediować pomiędzy sferami kultury, społeczeństwa i biznesu, znajdująca zatrudnienie w działach strategii, badań i rozwoju, zmieniająca kulturę pracy w firmach, instytucjach publicznych i trzecim sektorze.

Kompetencje te wynikają z praktycznego doświadczenia pracy nad konkretnymi projektami, realizowanymi w czasie studiów. Absolwent/ka ma pełne doświadczenie pracy projektowej zgodnej z założeniami metody design thinking – od definiowania problemu, budowania zespołu projektowego i poszukiwania rozwiązań, przez przygotowanie prototypu/modelu rozwiązania i jego wdrażanie, po ewaluację zrealizowanego projektu. Absolwent/ka ma również rozbudowaną sieć kontaktów, która umożliwia mu łatwiejszy start zawodowy i funkcjonowanie w środowisku zawodowym.

Modelowy/a absolwent/ka to aktywny/a twórca/czyni zmian, osoba z potencjałem do wywierania wpływu na swoje otoczenie społeczne i zawodowe, umiejętnie diagnozująca potrzeby i skutecznie poszukująca właściwych rozwiązań. To człowiek świadomy swoich możliwości i ograniczeń, potrafiący pracować w grupie – jako lider/ka, koordynator/ka, członek/ini interdyscyplinarnych zespołów. To osoba potrafiąca budować grupy zadaniowe i mediować pomiędzy sferami kultury, społeczeństwa i biznesu, znajdująca zatrudnienie w działach strategii, badań i rozwoju, zmieniająca kulturę pracy w firmach, instytucjach publicznych i trzecim sektorze.

Kompetencje te wynikają z praktycznego doświadczenia pracy nad konkretnymi projektami, realizowanymi w czasie studiów. Absolwent/ka ma pełne doświadczenie pracy projektowej zgodnej z założeniami metody design thinking – od definiowania problemu, budowania zespołu projektowego i poszukiwania rozwiązań, przez przygotowanie prototypu/modelu rozwiązania i jego wdrażanie, po ewaluację zrealizowanego projektu. Absolwent/ka ma również rozbudowaną sieć kontaktów, która umożliwia mu łatwiejszy start zawodowy i funkcjonowanie w środowisku zawodowym.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider